• Individualus požiūris
  Asmeniškas bendravimas ir dėmesingumas kiekvieno kliento poreikiams ir problemoms.
 • Profesionalumas
  Patyrusių, kūrybingų ir dėmesingų  specialistų komanda.
 • Kompetencija
  Nuosekli pagalba nuo verslo idėjos gimimo iki jos realizavimo.
 • Vertybės
  Jaučiamės atsakingi už savo aplinką, todėl siekiame savo darbais teigiamai prisidėti prie Lietuvos ateities kūrimo.

Parama tiesioginių vidaus investicijų skatinimui ir naujų darbo vietų kūrimui

UAB "Consultus Magnus" kviečia įmones pasinaudoti galimybe gauti Europos Sąjungos struktūrinių fondų paramą pagal priemonę "Invest LT-2". Pagal priemonę "Invest LT-2" finansuojamos veiklos, susijusios su tiesioginių vidaus investicijų pritraukimu į didelės pridėtinės vertės gamybos ir (ar) didelės pridėtinės vertės paslaugų verslo pradžią ir plėtrą. Tinkamos finansuoti išlaidos: -darbuotojų, įdarbintų įgyvendinant investicijų projektą, darbo užmokesčio išlaidos. Šios išlaidos gali sudaryti ne daugiau kaip 20 procentų projekto tinkamų finansuoti išlaidų; -vidinių inžinerinių tinklų... Plačiau

Parama atsinaujinančių energijos išteklių naudojimui energijos gamybai

UAB "Consultus Magnus" kviečia įmones pasinaudoti galimybe gauti Europos Sąjungos struktūrinių fondų paramą pagal priemonę "Atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimas energijos gamybai". Pagal priemonę "Atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimas energijos gamybai" finansuojamas katilinių, tiekiančių šilumą į aprūpinimo šiluma sistemas, modernizavimas, termofikacinių elektrinių, tiekiančių šilumą į aprūpinimo šiluma sistemas, modernizavimas, naujų katilinių, naudojančių atsinaujinančius energijos išteklius, statyba ir prijungimas prie aprūpinimo šiluma sistemų ... Plačiau

Parama šilumos tiekimo sistemos modernizavimui

UAB "Consultus Magnus" kviečia įmones pasinaudoti galimybe gauti Europos Sąjungos struktūrinių fondų paramą pagal priemonę "Šilumos tiekimo sistemos modernizavimas ir plėtra". Pagal priemonę "Šilumos tiekimo sistemos modernizavimas ir plėtra" finansuojamas susidėvėjusių centralizuoto šilumos tiekimo tinklų keitimas naujais diegiant naujausias technologijas bei naujų centralizuoto šilumos tiekimo tinklų statyba. Tinkamos finansuoti išlaidos:   - energetikos pastatų naujos statybos, rekonstravimo išlaidos; - energetikos įrenginių ir kitos projektui būtinos įrangos įsigijim... Plačiau

Sėkmingai įgyvendintas projektas

UAB „Consultus Magnus” sėkmingai įgyvendino projektą „Elektroninės kvapo detektavimo sistemos pritaikymo, maisto produktų šviežumui identifikuoti techninės galimybių studijos atlikimas”, projekto Nr. VP2-1.3-ŪM-05-K-01-004. Projektas finansuojamas ES struktūrinių fondų, pagal 2007–2013 m. ekonomikos augimo veiksmų programos 1 prioriteto „Ūkio konkurencingumui ir ekonomikos augimui skirti moksliniai tyrimai ir technologinė plėtra“ įgyvendinimo priemonę VP2-1.3-ŪM-05-K „Inočekiai LT“. Projekto vertė – 20000,00 Lt, iš kurių 13800,00 Lt sudarė ES struktūrinė parama. Projekto veiklų pradžia ... Plačiau

Parama MTTP infrastruktūros kūrimui ir plėtrai

UAB "Consultus Magnus" kviečia įmones pasinaudoti galimybe gauti Europos Sąjungos struktūrinių fondų paramą pagal priemonę "Intelektas LT+". Pagal priemonę "Intelektas LT+" finansuojamos įmonių investicijos į MTTP (mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros) infrastruktūros kūrimą ir plėtrą. Tinkamos finansuoti išlaidos: - išlaidos, susijusios su MTTP infrastruktūrai priskirtinų statinių statyba, rekonstravimu, remontu; - baldų, būtinų tiesiogiai MTTP veikloms vykdyti bei kuriamoms tyrėjų ir pagalbinio personalo darbo vietoms aprūpinti, įsigijimo išlaidos; - kompiuterinės įrangos įsigijimo išl... Plačiau
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18