• Individualus požiūris
  Asmeniškas bendravimas ir dėmesingumas kiekvieno kliento poreikiams ir problemoms.
 • Profesionalumas
  Patyrusių, kūrybingų ir dėmesingų  specialistų komanda.
 • Kompetencija
  Nuosekli pagalba nuo verslo idėjos gimimo iki jos realizavimo.
 • Vertybės
  Jaučiamės atsakingi už savo aplinką, todėl siekiame savo darbais teigiamai prisidėti prie Lietuvos ateities kūrimo.

Parama MTTP infrastruktūros kūrimui ir plėtrai

UAB "Consultus Magnus" kviečia įmones pasinaudoti galimybe gauti Europos Sąjungos struktūrinių fondų paramą pagal priemonę "Intelektas LT+". Pagal priemonę "Intelektas LT+" finansuojamos įmonių investicijos į MTTP (mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros) infrastruktūros kūrimą ir plėtrą. Tinkamos finansuoti išlaidos: - išlaidos, susijusios su MTTP infrastruktūrai priskirtinų statinių statyba, rekonstravimu, remontu; - baldų, būtinų tiesiogiai MTTP veikloms vykdyti bei kuriamoms tyrėjų ir pagalbinio personalo darbo vietoms aprūpinti, įsigijimo išlaidos; - kompiuterinės įrangos įsigijimo išl... Plačiau

Parama MTTP plėtrai, skirtai inovacinių gaminių ar paslaugų kūrimui

UAB "Consultus Magnus" kviečia įmones pasinaudoti galimybe gauti Europos Sąjungos struktūrinių fondų paramą pagal priemonę "Intelektas LT". Pagal priemonę "Intelektas LT" finansuojami produktams, procesams, paslaugoms sukurti ar iš esmės patobulinti skirti moksliniai tyrimai ir technologinė plėtra. Tinkamas pareiškėjas: Tinkamas pareiškėjas yra privatus juridinis asmuo. Projektai gali būti įgyvendinti kartu su verslo ir (arba) mokslo partneriais. Tinkamos finansuoti išlaidos: – išlaidos, susijusios su MTTP paslaugų, techninių žinių ir išradimų patentų arba teisių pagal licencijos ... Plačiau

Parama verslo produktyvumo didinimui ir aplinkos verslui gerinimui

UAB "Consultus Magnus" kviečia įmones pasinaudoti galimybe gauti Europos Sąjungos struktūrinių fondų paramą pagal priemonę "Invest LT-2". Pagal priemonę "Invest LT-2" finansuojamos veiklos, susijusios su tiesioginių vidaus investicijų pritraukimu į didelės pridėtinės vertės gamybos ir (ar) didelės pridėtinės vertės paslaugų verslo pradžią ir plėtrą. Tinkami pareiškėjai: Tinkami pareiškėjai yra privatūs juridiniai asmenys. Tinkamos finansuoti išlaidos: - darbuotojų, įdarbintų tiesiogiai įgyvendinant investicijų projektą, darbo užmokesčio išlaidos. Šios išlaidos gali sudaryti ... Plačiau

Parama įmonių darbuotojų mokymams

Norime Jus informuoti, kad artimiausiu metu numatomas naujas kvietimas teikti paraiškas pagal priemonę "ŽMOGIŠKŲJŲ IŠTEKLIŲ TOBULINIMAS ĮMONĖSE". Šios priemonės lėšomis yra finansuojamos įmonių darbuotojų mokymų veiklos. Mokymai gali būti vykdomi tiek Lietuvoje, tiek ir užsienyje (išskyrus dalyvavimą parodose). Prioritetas teikiamas tiems mokymams, kurie numato profesinių įgūdžių tobulinimą. Maksimali paramos lėšų suma mažoms įmonėms (iki 50 darbuotojų) – 100.000 Lt, vidutinėms įmonėms (iki 250 darbuotojų) – 200.000 Lt., didelėm – 300.000 Lt. Tiems partneriams, kurie jau buvo g... Plačiau

Parama vadybos metodų ir valdymo sistemų diegimui įmonėse

Priemonės "ProcesasLT" tikslas - skatinti įmones diegti šiuolaikiškus vadybos metodus ir valdymo sistemas, tuo sudaryti palankias sąlygas įmonių darbo našumui ir (ar) eksportui didinti. Tinkami pareiškėjai: Tinkamas pareiškėjas yra privatus juridinis asmuo, kurio metinės pajamos pagal pateiktus paskutinių finansinių metų patvirtintus finansinės atskaitomybės dokumentus, o jei įmonė veikia mažiau nei 1 metus, tuomet pagal pateiktus tarpinės finansinės atskaitomybės nuo įmonės įsteigimo iki paraiškos pateikimo datos dokumentus ne mažesnė kaip 500 000,00 Lt. Tinkamos finansuoti išlaidų kategorijos yra: ... Plačiau
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18