• Individualus požiūris
  Asmeniškas bendravimas ir dėmesingumas kiekvieno kliento poreikiams ir problemoms.
 • Profesionalumas
  Patyrusių, kūrybingų ir dėmesingų  specialistų komanda.
 • Kompetencija
  Nuosekli pagalba nuo verslo idėjos gimimo iki jos realizavimo.
 • Vertybės
  Jaučiamės atsakingi už savo aplinką, todėl siekiame savo darbais teigiamai prisidėti prie Lietuvos ateities kūrimo.

Parama MTTP plėtrai, skirtai inovacinių gaminių ar paslaugų kūrimui

UAB "Consultus Magnus" kviečia įmones pasinaudoti galimybe gauti Europos Sąjungos struktūrinių fondų paramą pagal priemonę "Intelektas LT".

Pagal priemonę "Intelektas LT" finansuojami produktams, procesams, paslaugoms sukurti ar iš esmės patobulinti skirti moksliniai tyrimai ir technologinė plėtra.

Tinkamas pareiškėjas:
Tinkamas pareiškėjas yra privatus juridinis asmuo. Projektai gali būti įgyvendinti kartu su verslo ir (arba) mokslo partneriais.

Tinkamos finansuoti išlaidos:
– išlaidos, susijusios su MTTP paslaugų, techninių žinių ir išradimų patentų arba teisių pagal licencijos sutartį įsigijimas;
– išlaidos, susijusios su kitomis veiklos sąnaudomis, įskaitant sąnaudas medžiagoms, mažaverčiam inventoriui, atsargoms ir panašiems produktams, tiesiogiai susijusias su MTTP veikla;
– išlaidos, susijusios su konsultavimo ir lygiaverčių paslaugų, naudojamų vien tik projekto MTTP veiklai, įsigijimu;
– darbo užmokestis;
– projekto MTTP veikloms naudojamo ilgalaikio turto (įrangos, prietaisų, įrankių, įrenginių, mašinų (ne transporto priemonių) ir įrengimų, pastatų ir (ar) patalpų) nusidėvėjimo ar amortizacijos sąnaudos.

Mažiausias skiriamo finansavimo dydis projektui įgyvendinti yra 250.000,00 Lt.

Didžiausias skiriamo finansavimo dydis projektui įgyvendinti yra 5.000.000,00 Lt.

Didžiausias leistinas finansavimo intensyvumas:
– 45 proc. – juridiniam asmeniui, atitinkančiam labai mažos ar mažos įmonės kategoriją;
– 35 proc. – juridiniam asmeniui, atitinkančiam vidutinės įmonės kategoriją;
– 25 proc. – juridiniam asmeniui, neatitinkančiam labai mažos, mažos ar vidutinės įmonės kategorijos.

Intensyvumas gali būti padidintas 15 proc. šiais atvejais:
– projekte dalyvauja bent dvi nepriklausomos įmonės, ir bent viena iš jų priskiriama MVĮ ir nei viena iš partnerių neprisiima daugiau nei 70 proc. visų tinkamų išlaidų;
– projekte dalyvauja bent viena mokslo institucija ir ji prisiima ne mažiau 10 proc. visų projekto išlaidų, bei įgija teisę į visas su jos veikla susijusias autorines teises;
– tik atliekant mokslinius tyrimus, kai projekto rezultatai yra viešai skelbiami mokslo leidiniuose ir yra nemokami ir atviri visai mokslo bendruomenei.

Paraiškos pagal priemonę "Intelektas LT" teikiamos iki 2013 m. gegužės 13 dienos.

Dėl detalesnės informacijos prašome kreiptis tel: +37068548056, +370(5)2728439 arba el.paštu info(eta)consultusmagnus.com