• Individualus požiūris
  Asmeniškas bendravimas ir dėmesingumas kiekvieno kliento poreikiams ir problemoms.
 • Profesionalumas
  Patyrusių, kūrybingų ir dėmesingų  specialistų komanda.
 • Kompetencija
  Nuosekli pagalba nuo verslo idėjos gimimo iki jos realizavimo.
 • Vertybės
  Jaučiamės atsakingi už savo aplinką, todėl siekiame savo darbais teigiamai prisidėti prie Lietuvos ateities kūrimo.

Parama MTEP veikloms ir infrastruktūrai SMARTINVEST LT+

Paraiškos priimamos iki 2016 m. balandžio 11 d.
 
 
Tinkami pareiškėjai
 
Tinkami partneriai
 
Užsienio investuotojo (įmonės) Lietuvos Respublikoje įsteigtas privatus juridinis asmuo, kuriam užsienio investuotojas daro lemiamą įtaką, arba užsienio investuotojas (įmonė).
Privatieji juridiniai asmenys ir mokslo ir studijų institucijos.
 
Paramos intensyvumas Nuo 25 iki 80 % (priklausomai nuo įmonės dydžio ir partnerių)
 
Paramos dydis Minimali paramos suma                 50 000 Eur.
Maksimali paramos suma              6 500 000 Eur.
 
Remiamos sritys
 
 1. tiesioginės užsienio investicijos į mokslinių tyrimų ir (ar) eksperimentinės plėtros (toliau – MTEP) veiklas;
 2.  tiesioginės užsienio investicijos, kuriomis kuriama naujos arba plečiama esamos įmonės MTEPI infrastruktūra;
 3.  tiesioginės užsienio investicijos į veiklas, susijusias su procesų ir organizacinių inovacijų diegimu.
Tinkamumo kriterijai
 1. Projekto trukmė iki 36 mėn. (jei 1 ir 2,  arba tik 2 remiama veikla, arba 1,2, ir 3 veikla) arba iki 24 mėn. (jei tik 1 arba 1 ir 3  remiama veikla);
 2. Nuosavybės teisės į nekilnojamąjį turtą, kuris bus tiesiogiai naudojamas įgyvendinant projektą, iki paraiškos pateikimo turi būti įregistruotos Nekilnojamojo turto registre;
 3. Turi būti parengtas verslo planas;
 4. projekto metu arba įgyvendinus projektą sukurtas produktas turi būti naujas įmonės lygmenyje, arba rinkos lygmenyje, arba pasaulio lygmenyje‘
 5. ne mažiau kaip 20 procentų sukuriamų naujų darbo vietų turi būti skirta tyrėjams;
 6. investuotojo vidutinės metinės pajamos (įskaitant investuotojo įmonių grupės pajamas) per paskutinius 3 finansinius metus iki paraiškos pateikimo turi būti  ne mažesnės kaip 1 000 000 Eur, o investicijos į MTEPI sritį per šį laikotarpį bent vienais finansiniais metais sudarė ne mažiau nei 1 procentą vidutinių metinių pajamų;
 7. investuotojas MTEPI veiklą turi būti vykdęs ne mažiau nei 1 metus;
 
Tinkamos finansuoti išlaidos
 1. Techninių žinių ir išradimų patentų arba teisių pagal licencijos sutartį įsigijimo iš išorės šaltinių įprastomis rinkos sąlygomis, išlaidos;
 2. MTEP paslaugų įsigijimo iš išorės šaltinių įprastomis rinkos sąlygomis, išlaidos;
 3. Išlaidos, susijusios su konsultavimo ir lygiaverčių paslaugų, naudojamų vien tik projekto MTEP veiklai, įsigijimu;
 4. Su kitomis veiklos sąnaudomis, įskaitant sąnaudas medžiagoms, mažaverčiam inventoriui, atsargoms ir panašiems produktams, priskirtiniems trumpalaikiam turtui, tiesiogiai susijusiomis su MTEP veikla, susijusios išlaidos;
 5. Projekto MTEP veikloms naudojamo ilgalaikio materialaus turto (įrangos, prietaisų, įrankių, įrenginių, mašinų ir įrengimų pastatų ir (ar) patalpų), nusidėvėjimo sąnaudos;
 6. Projektą vykdančio personalo darbo užmokestis ir komandiruočių išlaidos;
 7. Tiesiogiai su projekto įgyvendinimu susijusios ir veiklai proporcingai (pro rata) principu paskirstytos pridėtinės išlaidos – įrangos, projektui įgyvendinti būtinų pastatų ar patalpų nuomos išlaidos;
 8. Projektą administruojančių asmenų darbo užmokestis ir išlaidos su darbo santykiais susijusiems darbdavio įsipareigojimams, apskaičiuotiems teisės aktų nustatyta tvarka;
 9. Netiesioginės išlaidos ir kitos išlaidos pagal fiksuotąją projekto išlaidų normą (projekto administratorių darbo užmokestis, prekių reikalingų projekto administravimui įsigijimas.

Kreipkitės į mus, ir mes parengsime visą reikalingą dokumentaciją paramos gavimui!