• Individualus požiūris
  Asmeniškas bendravimas ir dėmesingumas kiekvieno kliento poreikiams ir problemoms.
 • Profesionalumas
  Patyrusių, kūrybingų ir dėmesingų  specialistų komanda.
 • Kompetencija
  Nuosekli pagalba nuo verslo idėjos gimimo iki jos realizavimo.
 • Vertybės
  Jaučiamės atsakingi už savo aplinką, todėl siekiame savo darbais teigiamai prisidėti prie Lietuvos ateities kūrimo.

MVĮ kviečiamos teikti paraiškas HORIZON 2020 SME INSTRUMENT programai

Priemonės pavadinimas ir agentūra HORIZON 2020
SME instrumentas
MITA
Paramos gavėjai Tik MVĮ iš ES ir šalių partnerių.
Partnerystė Galima, bet nebūtina.
Tinkamumo kriterijai
 • Skirtas finansuoti MVĮ siūlomas inovatyvias įdėjas, skirtas spręsti Europai svarbius uždavinius ir problemas;
 • Tinkamos MVĮ - tiek technologinės tiek teikiančias paslaugas ar dirbančios socialiniame sektoriuje;
 • Projektu turi būti prisidedama prie Europinio masto problemų sprendimo;
 • Adresuotos rinkos aktualios Europai.
 
Paraiškos teikiamos ir finansavimas skiriamas dviem etapais:
Fazė 1:  Galimybių studijos parengimas. Pirmojoje projekto fazėje įvertinama projekto idėja ir jos įgyvendinimo galimybės.  Ši fazė skirta planuojantiems teikti paraiškos ir antroje fazėje.   Tačiau nėra būtina dalyvauti pirmoje fazėje, tam kad būtų galima dalyvauti antroje fazėje.
Paramos suma: 50 000EUR
Fazė 2: Bus remiami inovacijų projektai, orientuoti į įmonės ir jos konkurencingumo augimą (kaip aprašyta verslo plane),  Pagrindinis dėmesys turėtų būti skirtas šioms veikloms: demonstracija, bandymai, prototipų kūrimas, mastelio didinimas, miniaturizacija, dizaino kūrimas, patekimas į rinką ir panašios veiklos siekiant įvesti inovatyvią įdėją į rinką.
 
Projektai turi atitikti vieną iš šių remiamų sričių. 
 1. Esminį technologinį proveržį skatinantys projektai
 2. MVĮ indėlio į nano technologijų, pažangių medžiagų ir gamybos technologijų vystymą skatinimas.
 3. Tikslinga pagalba biotechnologijų sityje dirbančioms MVĮ siekiant palengvinti idėjos išvystymą nuo laboratorijos iki rinkos.
 4. MVĮ įtraukimas į kosmoso tyrimus.
 5. Inovatyvių MVĮ palaikymas sveikatingumui skirtų biotechnologijų sityje.
 6. Informacinių ir ryšių technologijų srities sveikatingumo ir sveikos senatvės  sprendimų  įvedimo į rinką spartinimas.
 7. MVĮ potencialo žemės ūkio, miškininkystės, maisto auginimo ir kitų bio sektorių  srityje skatinimas. 
 8. MVĮ skatinimas inovatyvių jūrininkystės sprendimų kūrime ir pristatymui rinkai.
 9. MVĮ inovacijų potencialo skatinimas mažo anglies dioksido kiekio ir efektyvių energijos sistemų kūrimo srityje.
 10.  MVĮ inovacijų tyrimai transporto ir išmaniųjų miestų transporto srityje.
 11. MVĮ potencialo vystymas aplinkosaugos ir efektyvaus išteklių ir žaliavų naudojimo sityje.
 12. Naujų verslo modelių kūrimas įtraukios, inovatyvios visuomenės formavimui.
 13. MVĮ saugumo srityje atliekamų tyrimų ir produktų vystymo skatinimas.
Prioritetai  -
Tinkamos išlaidos
 1. personalo išlaidos
A1. Pagal darbo sutartį pareiškėjo įmonėje dirbančių darbuotojų atlyginimai. Darbuotojai turi būti tiesiogiai priskirti projekto veiklų vykdymui.
A2. Užmokestis fiziniam asmeniui dirbančiam pareiškėjui  pagal tiesioginę sutartį (ne darbo sutart).  Tokiu atveju:
 1.  darbuotojas turi dirbti pagal tiesioginius pareiškėjo nurodymus, darbus vykdyti pareiškėjo patalpose (jei nesutarta kitaip).
 2. Darbo rezultatai priklauso pareiškėjui.
 3. Darbo užmokestis yra artimas pagal darbo sutartį dirbantiems ir panašias užduotis atliekančių pareiškėjo darbuotojų atlyginimams.
A3.  Pareiškėjo  savininkų išlaido, kurie dirba prie projekto, tačiau negauna įprasto darbo užmokesčio.
A4. fizinio asmens kaip pareiškėjo darbo užmokestis, tuo atveju jei darbo užmokestis nėra gaunamas kitu būdu.
A5. Personalo išlaidos už suteiktą tarptautinę prieigą prie tyrimų infrastruktūros (yra papildomų sąlygų). Taip pat personalo išlaidos už suteiktą skaitmeninę prieigą prie tyrimų infrastruktūros.
 1. Tiesioginės paslaugų pirkimo išlaidos.
Įskaitant ir visus susijusius mokesčius, tame tarpe ir pareiškėjo sumokėtą nesusigrąžintiną  PVM. (Yra papildomų sąlygų).
 1. Kitos tiesioginės išlaidos.
C1. Kelionės išlaidos ir susiję pragyvenimo mokesčiai.
C2.
 1. Įrangos nusidėvėjimo kaštai.
 2. Įrangos ir infrastruktūros nuomos kaštai.
 3. Išskirtiniais atvejai, pateikus detalų pagrindimą gali būti finansuojamas įrangos įsigijimas.
C3. Kitų prekių ir paslaugų būtinų projekto įgyvendinimui įsigijimo kainos (įskaitant privalomus mokesčius). Pvz. Medžiagos, informacijos sklaida, rezultatų apsauga, sertifikatai, vertimai ir publikacijos.
C4. Veiklos sąnaudos  naudojant didelės apimties tyrimų infrastruktūrą (įrangos minimali vertė  20mln EUR.) tyrimo veiklose. (yra papildomų sąlygų)
 1. Netiesioginės išlaidos.
Netiesioginės išlaidos gali sudaryti iki 25% nuo tinkamų išlaidų sumos. Išskyrus:
 1. Paslaugų pirkimo išlaidos [ir]
 2. Trečiųjų šalių natūrinio indėlio, kuris naudojamas ne pareiškėjo patalpose,  išlaidos. [ir]
 3. Paramos teikimo trečiosioms šalims išlaidos.
Balų suteikimas Paraiškų vertinimo kriterijai pateikiami žemiau.
Minimali paramos suma Fazė I
Fiksuota paramos suma 50 000EUR.
Fazė II
Paramos suma nėra numatyta. Orientacinė projekto vertė turėtų būti 0.5-2.5 mln.EUR.
Maksimali paramos suma -
Finansavimo intensyvumas 70%
Priemonės suma 2016 metams iš viso: 353,75mln.EUR
2017 metams iš viso: 386,26mln.EUR.
Paraiškų pridavimo terminai Paraiškos priimamos nuolat, tačiau lėšų skyrimas atliekamas vertinant visas iki konkrečios teikimo dienos pateiktas paraiškas.
 
Pirmos fazės projektų paraiškų teikiamo terminai:
24 February 2016
03 May 2016 
07 September  2016 
09 November 2016 
15 February 2017
03 May 2017
06 September 2017
08 November 2017
 
Antros fazės projektų paraiškų teikimo terminai:
03 February 2016
14 April 2016
15 June 2016
13 October 2016
18 January 2017
06 April 2017
01 June 2017
18 October 2017