• Individualus požiūris
  Asmeniškas bendravimas ir dėmesingumas kiekvieno kliento poreikiams ir problemoms.
 • Profesionalumas
  Patyrusių, kūrybingų ir dėmesingų  specialistų komanda.
 • Kompetencija
  Nuosekli pagalba nuo verslo idėjos gimimo iki jos realizavimo.
 • Vertybės
  Jaučiamės atsakingi už savo aplinką, todėl siekiame savo darbais teigiamai prisidėti prie Lietuvos ateities kūrimo.

Kvietimas teikti paraiškas pagal priemonę „INTELEKTAS. BENDRI MOKSLO–VERSLO PROJEKTAI“

INTELEKTAS. BENDRI MOKSLO-VERSLO PROJEKTAI
 
Paraiškos priimamos iki 2016 m. kovo 28 d.
Priemonės biudžetas:
Energetikai ir tvari aplinka –6 708 000 Eur;
Įtrauki ir kūrybinga visuomenė–3 084 000 Eur;
Agroinovacijos ir maisto technologijos –10 524 000 Eur;
Nauji gamybos procesai, medžiagos ir technologijos –15 156 000 Eur;
Sveikatos technologijos ir biotechnologijos –21 930 000 Eur;
Transportas, logistika ir informacinės ir ryšių technologijos- 2 604 000 Eur.
 
Tinkami pareiškėjai
 
Tinkami partneriai
Privatieji juridiniai asmenys ir viešosios įstaigos, vykdančios MTEP veiklas  (išskyrus mokslo ir studijų institucijas).

Privatieji juridiniai asmenys ir mokslo ir studijų institucijos.
 
Paramos intensyvumas Nuo 25 iki 80 % (priklausomai nuo įmonės dydžio ir MT ar EP) Pirmoji remiama sritis – MTEP.
Nuo 25 iki 45 % (priklausomai nuo įmonės dydžio) Antroji remiama sritis – infrastruktūros kūrimas arba plėtra.
 
Paramos dydis Minimali paramos suma                 50 000 Eur.
 
Maksimali paramos suma              1 200 000 Eur. (1 remiama sritis).
Maksimali paramos suma              3 000 000 Eur. (2 remiama sritis).
 
Remiamos sritys
 
 1. MTEP (MT – moksliniai tyrimai, EP – eksperimentinė plėtra).
 2. Įmonių pradinės investicijos, kuriomis kuriama naujos ar plečiama esamos įmonės MTEP ir inovacijų infrastruktūra, kuri nėra prieinama viešai arba klasteriuose.
 
Tinkamumo kriterijai
 1. Projekto trukmė iki 36 mėn. (jei 1 ir 2 arba tik 2 remiama veikla) arba iki 24 mėn. (jei tik 1 remiama veikla);
 2. Nuosavybės teisės į nekilnojamąjį turtą, kuris bus tiesiogiai naudojamas įgyvendinant projektą, iki paraiškos pateikimo turi būti įregistruotos Nekilnojamojo turto registre ir turi galioti ne trumpiau kaip 5 metus didelių įmonių atveju ir 3 metus labai mažų, mažų ir vidutinių įmonių atveju nuo projekto įgyvendinimo pabaigos. Turto, kuris bus naudojamas įgyvendinant projektą, naudojimo paskirtis turi atitikti pagal projektą įgyvendinamą veiklą;
 3. Turi būti parengtas verslo planas;
 4. Statinio statybos, rekonstravimo ar kapitalinio remonto techninį projektas (jei taikoma).
 
Tinkamos finansuoti išlaidos (pirmoji remiama sritis MTEP)
 1. Techninių žinių ir išradimų patentų arba teisių pagal licencijos sutartį įsigijimo iš išorės šaltinių įprastomis rinkos sąlygomis, išlaidos;
 2. MTEP paslaugų įsigijimo iš išorės šaltinių įprastomis rinkos sąlygomis, išlaidos;
 3. Išlaidos, susijusios su konsultavimo ir lygiaverčių paslaugų, naudojamų vien tik projekto MTEP veiklai, įsigijimu;
 4. Su kitomis veiklos sąnaudomis, įskaitant sąnaudas medžiagoms, mažaverčiam inventoriui, atsargoms ir panašiems produktams, priskirtiniems trumpalaikiam turtui, tiesiogiai susijusiomis su MTEP veikla, susijusios išlaidos;
 5. Projekto MTEP veikloms naudojamo ilgalaikio materialaus turto (įrangos, prietaisų, įrankių, įrenginių, mašinų ir įrengimų pastatų ir (ar) patalpų), nusidėvėjimo sąnaudos;
 6. Projektą vykdančio personalo darbo užmokestis ir komandiruočių išlaidos;
 7. Tiesiogiai su projekto įgyvendinimu susijusios ir veiklai proporcingai (pro rata) principu paskirstytos pridėtinės išlaidos – įrangos, projektui įgyvendinti būtinų pastatų ar patalpų nuomos išlaidos;
(1-3 punktai iki 75 proc. projekto tinkamų išlaidų).
 1. Netiesioginės išlaidos ir kitos išlaidos pagal fiksuotąją projekto išlaidų normą (projekto administratorių darbo užmokestis, prekių reikalingų projekto administravimui įsigijimas.
(6-8 punktai iki 10 proc. projekto tinkamų išlaidų).
 
Tinkamos finansuoti išlaidos (antroji remiama sritis infrastruktūros kūrimas arba plėtra)
 1. MTEP ir inovacijų infrastruktūrai priskirtinų statinių statybos išlaidos, jeigu pareiškėjas pagrindžia, kad tai efektyviausias ir ekonomiškiausias būdas;
 2. MTEP ir inovacijų infrastruktūrai priskirtinų statinių rekonstravimo, kapitalinio remonto išlaidos, jeigu rekonstravimas, kapitalinis remontas pagerina turto naudingąsias savybes ir (arba) pailgina turto naudingo tarnavimo laiką.
 3. Tiesiogiai MTEP veikloms vykdyti bei kuriamoms tyrėjų ir pagalbinio personalo darbo vietoms aprūpinti būtini baldai;
 4. Kompiuterinė technika ir programinė įranga (išskyrus esamos programinės įrangos atnaujinimą). (ne daugiau nei 50 procentų tinkamų finansuoti išlaidų sumos);
 5. su MTEP ir inovacijų infrastruktūra ar jos panaudojimu susiję patentai, licencijos;
 6. kiti MTEP ir inovacijų infrastruktūrai priskirtini įrengimai, įranga, prietaisai, įrankiai ir įrenginiai.

Kviečiame kreiptis ir mes padėsime parengti paraišką bei verslo planą. ​Paraiškos renkamos iki 2016 m. kovo 28 d.