• Individualus požiūris
  Asmeniškas bendravimas ir dėmesingumas kiekvieno kliento poreikiams ir problemoms.
 • Profesionalumas
  Patyrusių, kūrybingų ir dėmesingų  specialistų komanda.
 • Kompetencija
  Nuosekli pagalba nuo verslo idėjos gimimo iki jos realizavimo.
 • Vertybės
  Jaučiamės atsakingi už savo aplinką, todėl siekiame savo darbais teigiamai prisidėti prie Lietuvos ateities kūrimo.

Kviečiame konsultuotis dėl galimybių gauti Europos Sąjungos paramą

UAB „Consultus Magnus“ kviečia įmonės pasinaudoti Lietuvos 2014–2020 metų Europos Sąjungos (toliau- ES) struktūrinės paramos veiksmų programos teikiamomis galimybėmis. 

UAB „Consultus Magnus“ specialistai pasiruošę suteikti konsultacijas visais su ES parama susijusiais klausimais. Turime  sėkmingos paraiškų rengimo patirties, todėl galime patarti, kokie yra konkrečios paramos priemonės ir jos taisyklių reikalavimai, įvertinti paramos skyrimo galimybes Jūsų verslui, parengti dokumentus paraiškai ir konsultuoti Jus paraiškos vertinimo metu. Projekto įgyvendinimui gavus ES paramą teikiame projekto administravimo paslaugas.
Šiemet didžioji verslui skirtos paramos dalis bus skiriama smulkiam ir vidutiniam verslui (SVV), joms numatyta daugiausia ES paramos paskirstymo priemonių.

Verslo priemonės
1. Verslo konsultantas LT skirta suteikti reikiamą informacinę, konsultacinę metodinę ir kitą paramą verslo pradžios, finansavimo šaltinių, potencialių rinkų paieškos, naujų technologijų diegimo ir kitais verslo organizavimo klausimais asmenims, ketinantiems pradėti savo verslą ir veikiantiems ne ilgiau kaip 5 metus.
2. Verslumas FI* skirta suteikti reikiamą informacinę, konsultacinę metodinę ir kitą paramą verslo pradžios, finansavimo šaltinių, potencialių rinkų paieškos, naujų technologijų diegimo ir kitais verslo organizavimo klausimais asmenims, ketinantiems pradėti savo verslą ir ne ilgiau kaip 5 metus veikiantiems.
3. Verslumas Lt skirta palengvinti MVĮ, grąžinančių finansų įstaigoms paskolas ar vykdančių lizingo (finansinės nuomos) sutartyse nustatytus įsipareigojimus, finansinę naštą ir papildomai skatinti naujų verslų kūrimąsi.
4. Inkubatoriai LT+ skirta sutelkti verslą norinčius plėtoti asmenis vienoje erdvėje (inkubatoriuje) ir taip sudaryti sąlygas pradėti nuosavą verslą ir jį plėtoti.
5. Expo konsultantas LT skirta suteikti reikiamą informacinę, konsultacinę, metodinę ir kitą paramą eksporto, potencialių rinkų paieškos klausimais
6. Naujos galimybės LT skirta finansuoti veiklas, susijusias su įmonės ir jos produkcijos pristatymu užsienyje vykstančiose tarptautinėse parodose.
7. Verslo klasteris LT skirta paskatinti MVĮ, nutarusių veikti kartu, grupes, įsitraukti į tarptautines tinklų grandines, siekiant susirasti savo produkcijai naujas eksporto rinkas.
8. Faktoringas LT skirta pagerinti MVĮ priėjimą prie išorinių finansavimo šaltinių (trumpalaikio efektyvaus kreditavimo), sudarant galimybes garantijų institucijoms užtikrinti kredito įstaigoms faktoringo sutartyje nustatyto piniginio reikalavimo dalinį arba visišką apmokėjimą, kai pagal garantijas tokių įsipareigojimų įvykdymą garantuoja valstybė bei skatinti įmonių tarptautiškumą.
9. Expo sertifikatas LT skirta paremti įmonių, norinčių eksportuoti, gaminių ir paslaugų sertifikavimo išlaidas, kas padėtų sukurti tarptautinėse rinkose teigiamą įvaizdį, kad Lietuvos įmonės teikia kokybiškus ir tarptautinius standartus atitinkančius gaminius ir paslaugas.
10. Invest LT+ (FI) skirta paskatinti MVĮ (mažas ir vidutines įmones), naudojantis finansinėmis priemonėmis, investuoti į esamų gamybos ir paslaugų teikimo pajėgumų pritaikymą bei naujų gamybos ir paslaugų teikimo pajėgumų, skirtų inovatyviems produktams gaminti ir inovatyvioms paslaugoms teikti, diegimą, kuris savo ruožtu didintų įmonių produktyvumą.
11. Regio invest LT+ skirta naujų gamybos ir paslaugų teikimo pajėgumų, skirtų naujiems produktams gaminti ir inovatyvioms paslaugoms teikti, kūrimui ir įrengimui.
12. DPT pramonei LT+ skirta paskatinti tradicinės pramonės transformaciją, diegiant svarbių pramonės inovatyvumui ir visos ekonomikos augimui technologijas – Didelio poveikio technologijas (toliau –DPT) MVĮ gamybos procesuose.
13. Produktyvumas Lt skirta palengvinti MVĮ, grąžinančių finansų įstaigoms paskolas ar vykdančios finansinės nuomos (lizingo) sutarties nustatytus įsipareigojimus, finansinę naštą, tuo pačiu papildomai skatinant įmonių produktyvumo augimą.
14. E-verslas LT skirta skatinti mažas ir vidutines įmones įsidiegti naujausius IRT (informacinių ir ryšių technologijų) sprendimus, skirtus verslo procesų (klientų aptarnavimo, tiekimo grandinės valdymo, įmonės išteklių valdymo ir pan.) optimizavimui, taip sudarant palankias sąlygas jų darbo našumo augimui.
15. Procesas LT skirta skatinti įmones, remiantis tarptautiniais, europiniais arba nacionaliniais standartais, diegtis pažangių vadybos metodus ir valdymo sistemas, tuo sudaryti palankias sąlygas didinti įmonių darbo našumą.
16. Dizainas LT skirta skatinti įmones investuoti į gaminių ir paslaugų dizaino kūrimą bei tobulinimą ir pritaikyti originalius sprendimus, siekiant išlaikyti įmonės konkurencinį pranašumą rinkoje, kuris pamatuojamas įmonės produktyvumo ir pajamų iš parduoto produkto augimu.
17. Eco-inovacijos LT+ skirta investicijoms į materialųjį turtą (įrenginius), kurį įdiegus mažėja neigiamas ūkinės veiklos poveikis aplinkai, skatinama pramoninė simbiozė ir užtikrinamas tęstinis aplinkos apsaugos efektas, t. y. investicijos į švaresnės gamybos inovacijas (ir jų įdiegimą).
18. Eco-inovacijos LT skirta skatinti mažas ir vidutines įmones remiantis tarptautiniais standartais, diegti procesų ir organizacines eko-inovacijas, kurios suteiks joms galimybę racionaliau naudoti išteklius, leis užtikrinti taršos prevenciją, o taip pat taikyti įvairias ekologinio projektavimo priemones.
19. Eco Konsultantas LT skirta suteikti įmonėms galimybę gauti savalaikę naudingą informaciją bei konsultacijas efektyvesnio išteklių naudojimo, gamtinių resursų tausojimo klausimais, kas savo ruožtu jas paskatintų dažniau diegti efektyviai resursus ir išteklius naudojančias technologijas.
 
Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų (MTEPI) skatinimo priemonės
 1. Technologinių centrų infrastruktūra skirta skatinti įmones plėtoti eksperimentinės plėtros veiklas, kuriant ir diegiant naujus produktus į rinką.
 2. Intelektas LT+ skirta skatinti įmonių plėtrą ir naujų inovacinių įmonių steigimąsi, investuojant į MTEPI infrastruktūros kūrimą ir plėtrą, padedant įmonėms kurti naujas tyrėjų, technikų (laborantų) ir panašaus aukštos kvalifikacijos personalo darbo vietas.
 3. Inovaciniai čekiai skirti didinti šalies ūkio konkurencingumą, aukštos pridėtinės vertės verslo lyginamąją dalį, skatinti SVV subjektus vykdyti inovacinę veiklą, skatinti mokslo ir verslo bendradarbiavimą.
 4. Inosertifikavimas skirta skatinti įmones vykdyti MTEPI veiklas, kurti ir diegti į rinką inovacijas.
 5. Innocenect skirta skatinti tarptautinę partnerystę ir tinklaveiką, per Europos verslo ir inovacijų tinklą (toliau – EVIT) ieškant galimybių dalyvauti tarptautinėse Europos Sąjungos MTEPI iniciatyvose ir užmegzti ryšius su tarptautiniais partneriais, taip šalyje didinant MTEP išlaidas, MTEP paslaugų eksportą bei pritraukiant užsienio investicijas.
 6. Inopatentas LT skirta paskatinti įmones registruoti patentus ir dizainą tarptautiniu mastu tokiu būdu padidinant jų konkurencinį pranašumą.
 7. Inoklaster LT+ skirta skatinti ir spartinti Lietuvos pramonės šakų ir sektorių bendradarbiavimą, didinti jų tarptautinį konkurencingumą, siekiant sukurti reikiamą infrastruktūrą žinių ir technologijų sklaidai užtikrinti.
 8. Inoklaster LT skirta skatinti ir spartinti Lietuvos pramonės šakų ir sektorių bendradarbiavimą, didinti Lietuvos pramonės tarptautinį konkurencingumą.
 9. Smartpakas LT skirta sukurti ir (arba) išplėtoti pramoninių parkų bei laisvųjų ekonominių zonų (LEZ) infrastruktūrą ir taip sudaryti sąlygas pritraukti tiesioginių užsienio investicijų sumanios specializacijos srityse.
 10. Smartinvest LT skirta pritraukti į Lietuvą kokybiškų užsienio investicijų MTEPI srityje pagal sumanios specializacijos kryptis ir susijusiose srityse, siekiant ūkio transformacijos.
 11. Smartinvest LT+ skirta pritraukti į Lietuvą kokybiškų užsienio investicijų MTEPI srityje pagal sumanios specializacijos kryptis ir susijusiose srityse, siekiant ūkio transformacijos.
 12. Koinvest LT skirta paskatinti privačių rizikos kapitalo fondų investicijas į ankstyvos vystymosi stadijos MVĮ, kurios investuoja į inovaciniams gaminiams, paslaugoms ar procesams kurti reikalingus MTEPI sumanios specializacijos srityse ir pasižymi didelio augimo potencialu.
 13. Inogeb LT skirta teikiant inovacijų konsultacines paslaugas mažoms ir vidutinėms įmonėms didinti įmonių inovatyvumą, kartu siekiant sukurti efektyviai veikiančią žinių sklaidos terpę, kuri skatintų šalies įmones aktyviau plėtoti MTEPI (mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų) veiklas.
 14. Technostartas LT skirta paskatinti privačių rizikos kapitalo fondų investicijas į jaunų inovatyvių įmonių (pumpurinės įmonės, startuoliai ) inovatyvias idėjas, siekiant padėti joms sumažinti verslo pradžios riziką ir spartinti jų sėkmingą augimą.
Energijos efektyvumo priemonės
Auditas pramonei LT+ skirta skatinti įmones identifikuoti energijos vartojimo apimtis, nustatyti energijos vartojimo mažinimo galimybes ir numatyti atitinkamas priemones įmonių energijos vartojimo efektyvumui didinti.
RES parama pramonei LT skirta skatinti įmones didinti atsinaujinančių energijos išteklių vartojimą,finansuojant atsinaujinančius energijos išteklius naudojančių energijos gamybos pajėgumų įrengimą, naujų efektyvesnio panaudojimo technologijų kūrimą ir diegimą pramonės įmonėse, siekiant naudoti energiją pačių įmonių vidiniams poreikiams tenkinti, sudarant galimybę perteklinę energiją tiekti kitoms pramonės įmonėms ar perduoti į centralizuotus energetinius tinklus.
Kogeneracija pramonei LT skirta skatinti pramonės įmonių produkcijos gamyboje intensyviau išnaudojant kogeneracinių (bendro proceso metu gaminančių ir šilumą ir elektrą, kurių savikaina dėl to tampa iki 30 proc. mažesnė) jėgainių teikiamus pranašumus, įgalinančius mažinti produkcijos energetinį intensyvumą.
Pramonės įmonių energetinis efektyvumas LT skirta palengvinti pramonės įmonių, grąžinančių finansų įstaigoms paskolas ar vykdančios finansinės nuomos (lizingo) sutarties nustatytus įsipareigojimus, finansinę naštą, taip didinant pramonės įmonių energijos vartojimo efektyvumą ir mažinant energijos vartojimo intensyvumą.
 
Žmogiškųjų išteklių priemonės
Kompetencijų vaučeris skirtas užtikrinti nuolatinį darbuotojų kvalifikacijos lygio palaikymą, jų profesinį mobilumą ir gebėjimą sparčiai persiorientuoti į kito ūkio sektoriaus veiklas, sukuriant ir įdiegiant vaučerių sistemą.skirta užtikrinti nuolatinį darbuotojų kvalifikacijos lygio palaikymą, jų profesinį mobilumą ir gebėjimą sparčiai persiorientuoti į kito ūkio sektoriaus veiklas, sukuriant ir įdiegiant vaučerių sistemą.
Žmogiškieji ištekliai invest LT+ skirta suteikti naujas įmones steigiantiems ir jau vykdantiems veiklą užsienio investuotojams galimybę finansuoti darbuotojų kvalifikacijos kėlimą.
Pameistrystė skirta užtikrinti nuolatinį darbuotojų kvalifikacijos lygio palaikymą, jų profesinį mobilumą ir gebėjimą sparčiai persiorientuoti į kito ūkio sektoriaus veiklas, todėl planuojama remti mokymus, vykstančius pameistrystės būdu.
Inopraktika (inomokymai) skirta padidinti šalies įmonių darbuotojų gebėjimus dirbti su naujomis technologijomis, sudarant galimybes įgyti reikiamų įgūdžių užsienio MTEPI centruose.
Mokymai LT skirta užtikrinti nuolatinį darbuotojų kvalifikacijos lygio palaikymą, jų profesinį mobilumą ir gebėjimą sparčiai persiorientuoti į kito ūkio sektoriaus veiklas, sudarant galimybę įmonių darbuotojams gauti aukščiausios kokybės specializuotus mokymus.

Pirmieji kvietimai bus skelbiami artimiausiu metu, Ūkio ministerija planuoja paskelbti  8 kvietimus  jau lapkričio  - gruodžio mėnesiais. Kviečiame susisiekti su mumis - suteiksime Jums  išsamią konsultaciją apie Jūsų verslo vystymo su ES parama galimybes.